Nguyễn Hoàn Triệu Vy

Thực tập sinh Kỹ thuật hóa học