Nguyễn Hoàng Minh Trung

operation manager
07/05/1989

Về Ứng Viên

Đóng góp giá trị cho công ty
Thăng tiến trong công việc