minhthongnntq

03/01/2023

Về Ứng Viên

* Mục tiêu ngắn hạn:- Tích lũy nhiều kinh nghiệm
cần có của một chuyên viên tư vấn.- Giao tiếp và
xử lí các tình huống thực tế để rút ra bài học cho
bảnthân
* Mục tiêu dài hạn:
– Được trở thành chuyên viên tư vấn chính thức
của doanh nghiệp.
– Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,
phát triển bảnthân và doanh nghiệp.
– Trao dồi và phát triển thêm nhiều kĩ năng cần
thiết khác để đượctrở thành các bộ phận nhân viên
cao cấp hơn