Về Ứng viên

Công việc phù hợp với năng lực, mức lương phù hợp và ổn định !!! Phát triển và cống hiến cho công ty !!!

Kinh nghiệm làm việc

- Sale tại cửa hàng LYN, CC Double O (12/2019-04/2020)
- Sale tại cửa hàng Charles & Keith (01/2022-11/2022)

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, kinh doanh và sử dụng máy tính !!!